asdres

Historia GBP

 Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Rębkowskiej

          W 1918 roku powstało w Woli Rębkowskiej Koło Młodzieży Wiejskiej „Ku Światłu". Zachowała się książka Protokołów Zebrań Walnych Komisji Rewizyjnej tego Koła. Koło odznaczało się bardzo prężną działalnością, prawie we wszystkich dziedzinach a w szczególności w celu „solidarnym, oświatowym i kulturalnym" (nazewnictwo oryginalne). Widząc zapotrzebowanie młodzieży i środowiska wiejskiego na pogłębianie wiedzy, w roku 1926 założono Bibliotekę Wędrowną. Nabyto ze środków własnych 35 książek, 45 woluminów otrzymano jako darowizny od członków Koła. W roku założenia biblioteki było 215 wypożyczeń.

         W 1928 roku biblioteka liczyła już 154 dzieła. W 1929 roku 246 w tym o tematyce powieściowo-beletrystycznej 235, dla dzieci 6 i 23 popularnonaukowe. Z darowizn wpłynęło 22 książki a wypożyczeń było 240. W sprawozdaniu budżetowym z tego roku odnotowano, że dochód z biblioteki wynosił 5 zł, natomiast wydatki 80 zł. Świadczy to o tym jak wielką wagę przywiązywano do rozwoju czytelnictwa. Z zasobów biblioteki utworzono tzw. komplety wędrowne, które za niewielką opłatą lub bezpłatnie wypożyczane były Kołom Młodzieży z innych wsi. I tak przykładowo w 1932 roku biblioteka liczyła ponad 400 książek. Stałych czytelników było 40, najwięcej czytelników było w wieku 25-35 lat, zaś wypożyczeń 445. Biblioteka prenumerowała pisma: „Wspólnota", „Poradnik Kół Rolniczych", „Wyzwolenie", „Zielony Sztandar", „Gazeta Świąteczna", „Siew", „Przewodnik Wiejski", „Przodownica", „Wieś", „Gazeta Powiatu Garwolińskiego", „Przysposobienie Wojskowe" oraz pisma religijne. Zasoby biblioteki przechowywane były w domach prywatnych u członków Koła, którzy byli w tym czasie wybrane przez koła na opiekunów tych zasobów. Byli to w kolejności w różnych okresach czasu: panie Maria Majsterek, Apolonia Mianowska, Wanda Dziwiszek oraz pan Franciszek Głaszczka.

        W roku 1938 otrzymano oficjalne pozwolenie od Sejmikowej Biblioteki w Garwolinie na prowadzenie biblioteki wędrownej. W sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej na temat biblioteki wędrownej czytamy, że trzeba wprowadzić planowość w nabywaniu książek, uwzględniając przede wszystkim „pisarzy wsiowych" i związanych ze wsią. Komisja uważała, że należy nabyć wydanie zbiorowe dzieł Orkana 15 tomów. Zastosować wymianę książek z innymi Kołami np. z Osieckim. Ożywić czytelnictwo przez urządzanie wieczorów poświęconych wybitnym autorom książek, które są w posiadaniu biblioteki. W czasie okupacji zbiory biblioteczne przechowywane były przez pana Stanisława Głaszczkę, prawdopodobnie weszły w skład powstałej w 1949 roku Biblioteki Publicznej. Biblioteka miała siedzibę w prywatnym domu państwa Witaków. Po wyzwoleniu księgozbiór został zdeponowany u pana Stanisława Głaszczki.

        W latach 90-tych zbiory przejęli pan Ludwik Góźdź i pan Stanisław Kot, którzy wraz z ojcem Józefem wykonali spis księgozbioru, a następnie zdeponowali je w nowej remizie OSP Wola Rębkowska.

W/w informacje uzyskał i opracował na podstawie Książki Protokołów Zebrań Walnych i Komisji Rewizyjnej Koła Młodzieży Wiejskiej „Ku Światłu" w Woli Rębkowskiej oraz wiadomości własnych pan Stanisław Kot.

Biblioteka w Woli Rębkowskiej utworzona została w 1949 roku,  mieściła się w domu prywatnym, ponieważ gmina nie posiadała żadnego lokalu, w którym mogłaby funkcjonować placówka biblioteczna.

W 1963 roku zasoby Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Woli Rębkowskiej wynosiły 5254 pozycje książkowe. Do 1969 roku biblioteka  zajmowała jedno z pomieszczeń w domu prywatnym państwa Szczegotów, którzy za odpłatnością wynajęli lokal o powierzchni 25 m². 1 stycznia 1973 roku po likwidacji Gromadzkich Rad Narodowych i powstaniu gmin, biblioteka została przeniesiona do pomieszczeń po Radzie Gromadzkiej, zyskując status Gminnej Biblioteki Publicznej. Jednocześnie dotychczasowe biblioteki gromadzkie w Rudzie Talubskiej, Rębkowie oraz Puznowie zostały przekształcone w filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Rębkowskiej.  W tym czasie biblioteka gminna urządzona była w dwóch pomieszczeniach o powierzchni 30 m². W 1978 roku poszerzono siedzibę placówki o piętnastometrowy lokal. Protokół lustracji Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 1982 w księdze inwentarzowej placówki podaje stan: 13027 woluminów, przy czym stan faktyczny księgozbioru, odliczając ubytki, wynosił 8977 egzemplarzy.

W roku 1982 placówka mieściła się w starym budynku po Urzędzie Gminy, w trzech izbach o łącznej powierzchni 82 m². W tym czasie oprócz trzech filii w sieci bibliotecznej Gminy Garwolin funkcjonowało również 18 punktów bibliotecznych, przy czym biblioteka w Woli Rębkowskiej sprawowała bezpośredni nadzór nad sześcioma z nich: w Budach Uśniackich, Jagodnem, Krystynie, Miętnem, Woli Władysławowskiej i Władysławowie.

W 1985 roku stan literatury wynosił 8194 pozycje. Sprawozdanie z działalności bibliotek objętych nadzorem Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 1985 podaje, że działalność placówek, mimo trudnych warunków lokalowych i stosunkowo niewielkich zasobów książkowych była dosyć bogata i różnorodna. W marcu 2004 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej została przeniesiona do budynku Publicznej Szkoły  Podstawowej  w Woli  Rębkowskiej, gdzie znajduje się do dzisiaj, zajmując jedno pomieszczenie o powierzchni 80 m². Obsługą czytelników i prowadzeniem biblioteki zajmowały się dwie bibliotekarki.

W Bibliotece Publicznej w Woli Rębkowskiej czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów. Wydzielony jest również księgozbiór podręczny, w którym znajdują się encyklopedie i słowniki z różnych dziedzin wiedzy, atlasy, albumy, leksykony.  

W 2007 roku utworzono trzy miejsca do pracy czytelnika z komputerem. Biblioteka dysponuje dwoma komputerami wykorzystywanymi do prac biblioteczno-bibliograficznych z zastosowaniem programu MAK, który został udostępniony przez Bibliotekę Narodową.  Biblioteka została również podłączona do sieci internetowej, korzysta z programu IKONKA.

     Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej proponuje swoim czytelnikom: bogaty wybór książek w tym nowości wydawniczych, bezpłatny dostęp do  Internetu. Ponadto organizowane są: konkursy: (recytatorskie, plastyczne, rysunkowe), quizy, gry i zabawy tematyczne, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, wycieczki do biblioteki i inne.

Stan księgozbioru w latach 1999-2012

Rok

Stan księgozbioru

Zakup książek

Ubytki

1999

14590

465

0

2000

14831

319

78

2001

14980

210

61

2002

14973

212

219

2003

14950

115

138

2004

14448

227

729

2005

14580

311

179

2006

14574

374

380

2007

14954

431

51

2008

15579

687

62

2009

15937

452

94

2010

16423

486

0

2011

16960

826

289

2012

17452

492

0